Pro gradu

TURUN YLIOPISTO
Sosiologian laitos / yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Jussila, Henrik: Vuokratyöntekijän arki ja luottamussuhteet työpaikalla (pdf)
Pro gradu -tutkielma, 93 s., 6 liites.
Sosiologia
Joulukuu 2004

Epätyypilliset työsuhteet ja epävarmuus ovat lisääntyneet suomalaisessa työelämässä. Tutkielmassani tarkastelen työvoiman vuokrausta yhtenä esimerkkinä viimeaikaisesta kehityksestä. Aineistoni avulla koettelen miten ajatukset palkkatyön yhteiskunnasta, riskiyhteiskunnasta ja luottamuksesta sopivat työvoiman vuokraukseen. Kysyn miten teoria voi selittää vuokratyöntekijöiden kokemuksia työstään ja miten työntekijöiden kokemukset voivat täsmentää teoriaa.

Tutkin työvoiman vuokrausta ilmiönä sinänsä ja sitä minkälaisia vaikutuksia tällä käytännöllä on työntekoon, ja erityisesti työntekijän ja työllistävän yrityksen luottamuksellisen suhteen rakentumiseen. Tutkielmani tarkoituksena on myös kuvailla vuokratyöläisen arkea niille, jotka eivät ole ilmiöön lähemmin tutustuneet. Tutkimuskohteenani on työvoiman vuokraus sosiaalisena instituutiona, jossa primaarisilla sosiaalisilla prosesseilla on merkittävä rooli.

Tarkennetut tutkimuskysymykseni ovat: 1) Miten vuokratyöntekijä kokee muun työyhteisön suhtautuvan häneen?, 2) Vaikuttaako työsuhde työntekijän haluun sitoutua työllistävään yritykseen ja sen tavoitteisiin? ja 3) Minkälaisia mahdollisuuksia ja ongelmia työvoiman vuokraus luo työllistävän yrityksen ja vuokratyöntekijän välisen luottamuksen synnylle? Tutkimukseni on laadullinen; etsin vastauksia kysymyksiin teemahaastattelun avulla. Aineistoni koostuu yhdeksästä Turun seudulla asuvan akateemisen 25–35-vuotiaan litteroidusta haastattelusta. Analyysin apuvälineenä olen käyttänyt QSR Nud*ist 4.0–tietokoneohjelmistoa.

Aineiston erittely antaa ennakoimiani vastauksia tutkimuskysymyksiin. Vuokratyöntekijä kokee olevansa muun työyhteisön ulkopuolella eikä sitoudu työllistävään yritykseen kovinkaan vahvasti. Tutkielmassani esitän neljä tapaa kiinnittyä työllistävään yritykseen. Eroja on löydettävissä myös aloittain ja sukupuolittain. Aineistossani naiset sitoutuvat työorganisaatioon hieman miehiä vahvemmin. Tämä johtuu osaksi siitä, että naiset luovat enemmän sosiaalisia siteitä vakituisiin työntekijöihin. Työsuhteelle on kuitenkin ominaista, että se irrottaa työntekijän työhön perinteisesti liittyvästä kontekstista.

Vuokratyöntekijän ja työllistävän yrityksen välinen luottamus syntyy kolmella tasolla: mikro-, meso- ja makrotasolla. Mikrotasolla keskeisiä ovat työntekijän työsuoritukset ja suhteet työpaikalla. Vuokrafirman maine vaikuttaa myös oleellisesti luottamuksen syntyyn. Luottamuksessa, joka liittyy vuokratyöhön, on havaittavissa samoja piirteitä kuin yhteiskunnassa yleensä: luottamuksen merkitys kasvaa, samalla kun mahdollisuudet arvioida toimijoiden arvoisuutta luottamukseen kaventuvat.

Asiasanat: työvoiman vuokraus, vuokratyö, uusi talous, luottamus, sitoutuminen, työorganisaatio, riskiyhteiskunta, palkkatyöyhteiskunta

Kommentoi

Vastaa